چرا خداوند اجازه می دهد در جهان شرور و بدبختی ها وجود داشته باشد؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی – بخش سیزدهم

لازمه آفرینش انسان اختیار دادن به اوست و همین اختیار که لازمه انسان است برخی موارد به صورت جنایت از جانب افراد شرور بروز می…

ادامه مطلب